บอร์ด MVP ไฟเขียวลุยเหมืองขุดบิตคอยน์ในลาว-ศึกษาเชื่อมโลกเมตาเวิร์สในไทย

0 Comments

บอร์ด “เอ็มวิชั่น” อนุมัติเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผนึก VAM ลุยเหมืองขุดบิตคอยน์ในลาว 500 เครื่อง วงเงิน 160 ล้านบาท เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 ชี้สร้างรายได้สม่ำเสมอ ช่วยกระจายความเสี่ยง พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ต่อยอดโครงการ Metaverse Thailand

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติให้เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตรวจสอบธุรกรรมการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ หรือเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงินไม่เกิน 160 ล้านบาท

โดยวันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัทจะดำเนินการจัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ โดยการเข้าทำสัญญาจัดซื้อและ ติดตั้ง (Turnkey contract) กับทาง Vientiane Asset Management Sole Co., Ltd. (VAM) สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการจัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ ประเภท Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) ยี่ห้อ WhatsMiner รุ่น M30S+ 100Th/s, จัดส่งและติดตั้ง รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 เครื่อง ในวงเงิน 160 ล้านบาท

รวมทั้ง บริษัทได้ลงนามในสัญญาบริหารจัดการเหมืองขุดบิตคอยน์ (Long-term Service Agreement) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 กับทาง VAM ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย VAM มีหน้าที่ในการจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง, ไฟฟ้า, ระบบสาธารณูปโภค, พนักงานที่เกี่ยวข้อง, ระบบรักษาความปลอดภัย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงภาษี อากรทั้งหมด โดยมีอัตราแบ่งผลประโยชน์ 50 – 50 จากจำนวนเหรียญบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ หรือกล่าวคือ ทางบริษัทจะได้รับเหรียญบิตคอยน์ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้ และ VAM จะ ได้รับเหรียญบิตคอยน์ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนบิตคอยน์ที่สามารถขุดได้เช่นกัน และ VAM ทำการโอน เข้ากระเป๋าเงินที่ถูกกำหนด (Designated Wallet) โดยบริษัทรายวัน

ทั้งนี้ VAM จะดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ลงนามใน สัญญา บริษัทคาดว่าจะสามารถว่าเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทจะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกบิต คอยน์ที่ขุดได้และจำหน่ายบิตคอยน์ที่ขุดได้เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสด โดยจะบันมึกมูลค่าจากธุรกรรม การขายบิตคอยน์ดังกล่าว และหากบริษัทถือครองไว้เพื่อโอกาสในการรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบบัญชีในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการกำหนดนโยบายดังกล่าวให้ชัดเจน โดยบริษัท จะดำเนินการธุรกรรมการขายกับศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่มีความ น่าเชื่อถือในต่างประเทศ

บริษัทคาดว่าการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์(Bitcoin Mining) จะช่วยสร้าง รายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทในระยะยาวและช่วยให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเป็นการกระจาย ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดโครงการ Metaverse Thailand โดยการสร้างโลกเสมือนอิงกับโลก จริง (Metaverse) สำหรับธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัท จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business