EA ได้รับเลือกเป็นองค์กรเสมอภาคทางเพศระดับโลกจากบลูมเบิร์ก 2 ปีซ้อน

0 Comments

 

EA ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนการเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานแห่งเดียวในไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

สะท้อนการเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน และรายงานความโปร่งใสด้านความเสมอภาคทางเพศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ ขององค์การสหประชาชาติ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงการให้พนักงานของบริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดทุกประการและมีการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม”

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศจำนวน 418 บริษัท ครอบคลุมกว่า 50 อุตสาหกรรม ใน 45 ประเทศทั่วโลก โดย Bloomberg GEI จะพิจารณาจากบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศที่ครอบคลุมข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลิตภัณฑ์และบริการ

โดยบริษัทที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกในด้านการเปิดเผยข้อมูลและผลงานโดยรวมจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business